AQM-W306/ Identification Tags for Sensing Cable

AQM-W306水敏电缆的塑料标签,可连接到感应电缆或其他组件,以在泄漏检测系统识别它们。距离可写在标签上,有助识别泄漏位置。

AQUAMAN
  • Facebook - White Circle

MV Technologies Limited

Tel: (+852) 3619 2502

sales@mvt.com.hk

© 2017 by MVT | Hong Kong